Advokátem jsem od 1. 1. 2005. V následných 13 letech jsem byl společníkem v Advokátní kanceláři Poprach & Poprachová & Hruška. Poté, co mí společníci s odchodem do starobního důchodu ukončili výkon advokacie, pokračuji v činnosti této advokátní kanceláře jako samostatný advokát. Má advokátní kancelář poskytuje právní porady, zastupuje v řízení před soudy a správními orgány, sepisuje smlouvy, podání a právní rozbory a poskytuje pomoc při vymáhání pohledávek. Konzultace poskytujeme v oblasti českého práva, a to v jazyce českém a anglickém.

Služby

Naše kancelář se zaměřuje především na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, a to jak podle nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tak podle dnes již zrušeného občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) a zrušeného obchodního zákoníku. Vysoce profesionální služby jsme schopni Vám zajistit např. v těchto oblastech:

 • Zastupování v řízení před soudy
 • Sepis občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, nájemní apod.)
 • Převody nemovitostí a pozemkové právo
 • Výchova a výživa nezletilých dětí
 • Rozvodové právo, vypořádání společného jmění manželů
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Služebnosti, věcná břemena
 • Zástavní právo
 • Bytové spoluvlastnictví včetně právní problematiky společenství vlastníků jednotek
 • Náhrada škody
 • Spory z bezdůvodného obohacení
 • Spory o výplatu pojistného plnění
 • Cenné papíry - směnky
 • Advokátní úschova

Specializujeme se též na právo obchodních korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, který s účinností od 1.1.2014 v oblasti úpravy obchodních společností nahradil obchodní zákoník. Můžete se tedy na nás s důvěrou obrátit v případě, že pořebujete právní služby v některé z těchto oblastí:

 • zákládání obchodních společností či družstev
 • zajištění souladu zakladatelských dokumentů obchodních korporací s novým zákonem o obchodních korporacích
 • sepisování smluv o výkonu funkce pro statutární orgány obchodních společností a družstev
 • zápisy změn do obchodního rejstříku
 • příprava smluvní dokumentace používané obchodními korporacemi
 • rizika spojená s výkonem funkce statutárního orgánu korporace

V oblasti trestního práva jsem schopni zajistit Vám jak obhajobu v případě, že vůči Vám bylo zahájeno trestní stíhání, tak zastoupení poškozeného v případě, že jste se stali obětí trestné činnosti.

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů jak pro firemní klientelu z pozice zaměstnavatele, tak pro občany z pozice zaměstnance.

V této oblasti se specializujeme především na příhlašování pohledávek do insolvenčního řízení a na právní poradenství pro věřitele dlužníků, proti nimž bylo insolvenční řízení zahájeno.

Náš tým

JUDr. Michal Hruška

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 10502

IČ: 71330895
IDDS: 9eyhgdj

 • zastupování v civilních soudních sporech
 • pracovní právo
 • právo obchodních společností
 • převody nemovitostí
 • směnečné právo
 • trestní obhajoba - hospodářská trestná činnost
 • rozvody

+420 499 815 742
+420 605 905 653
hruska@akpph.cz

Mgr. Jiří Rejl

trvale spolupracující advokát, zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 17795

+420 499 815 742
+420 605 315 830
rejl@akpph.cz

Cena

Odměna za právní služby je stanovena vždy na základě dohody mezi advokátem a klientem.

Nejčastěji využívanými formy odměny za právní služby jsou odměna pevná (stanovená pevnou částkou za vyřízení celé věci), odměna hodinová nebo odměna úkonová stanovená za každý úkon právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář Hruška
Svatojánské nám. 47
541 01 Trutnov

+420 499 815 742 / +420 605 905 653

Nenechte to zajít příliš daleko, přijďte prosím dřív, než bude pozdě.